Stadsklas: ANTWERPEN - De opdracht voor de verandering

Donderdag 9 OKTOBER 2014, ANTWERPEN
- dit is een nieuwe datum!

Slachthuisterrein (Damwijk) en Park Groot Schijn
O.l.v.
Ndvr en Koen Wynants
Prijs: € 100,-
(exclusief btw). Inclusief eten en drinken, vervoer op locatie en exclusief vervoer van en naar de locatie
Iedere dag is er ook een aantal plekken beschikbaar voor geïnteresseerde studenten. Zij betalen € 50,- (exclusief btw) per dag.

Terug naar overzichtspagina Stadsklas

Hoe start je een ruimtelijk veranderingsproces zonder direct een ruimtelijk ontwerp te willen realiseren? In Antwerpen zal architect Tim Devos (NDVR) deelnemers betrekken bij de complexiteit van het opstellen van een ontwerpopgave en de manier waarop bewoners daarin kunnen participeren. Dat doet hij aan de hand van de wijk Dam en het Slachthuisterrein dat komende jaren een grootschalige transformatie moet ondergaan. Koen Wynants (Antwerpen aan t Woord) en Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) treden op als side-kick. Informatie over het gesprek met onderwijsinstellingen volgt zo spoedig mogelijk.

Ndvr, bestaande uit drie jonge architecten/stedenbouwkundigen, speelt in op ruimtelijke veranderingsprocessen van een stad of wijk. Wanneer bewoners, lokale overheden en bedrijven nieuwe mogelijkheden krijgen of bestaande opties zien verdwijnen. Het moment dat een buurtgroepering op staat of een concrete nieuwe toekomstvisie zich aandient. Ndvr grijpt dit momentum van de stedenbouw aan om publiek debat en sociale innovatie te organiseren, vanuit het geloof dat een ruimtelijke ingreep meer is dan een alleen een fysieke verandering. Op deze manier gaat ndvr op zoek naar de nieuwe positie die de ruimtelijke planner kan bekleden binnen ruimtelijke veranderingsprocessen en welke rollen, instrumenten en vaardigheden deze ‘nieuwe' professional daarbij kan hanteren.

De wijk Dam in Antwerpen-Noord is een volkse buurt die aan het begin staat van ingrijpende verandering. De stad heeft daar de ambitie om de oude slachthuissite te herontwikkelen. Vleesverwerkende bedrijven moeten wijken voor nieuwe woningen, scholen, KMO en open ruimte. Het project zou deze kleine wijk doen verdubbelen in oppervlakte en inwonersaantal. De wijk krijgt fysiek een nieuw aangezicht maar ook de bevolkingssamenstelling, gewoontes en gebruiken en lokale netwerken veranderen. Steunend op een lange traditie van inspraak en participatie in de wijk, ijvert een lokale bewonersorganisatie voor directe betrokkenheid reeds vroeg in het planproces. Ndvr tracht deze betrokkenheid te organiseren en kanaliseren door op basis van een productief debat op zoek te gaan naar ruimtelijke randvoorwaarden voor het project. Samen met bewoners proberen we de buurt te begrijpen en na te denken over de toekomst van deze plek van ‘van alles een beetje' aan de rand van de stad, waar wonen en werken vermengd zijn en waar een sterk sociaal netwerk opweegt tegen een soms schrijnend isolement. Op een interactieve manier neemt ndvr de deelnemers aan de Stadsklas mee in dit lopende verhaal en toont in situ welke lokale aangrijpingspunten er ontdekt worden om de opdracht vorm te geven.

Park Groot Schijn dient als spiegel voor wat in de Dam staat te gebeuren. In dit project werd er op zoek gegaan naar een nieuwe identiteit voor een versnipperde plek aan de stadsrand, gekenmerkt door een enorme veelheid aan gebruikers en verschillende belangen, waar nu een landschapspark wordt gerealiseerd. Koen Wynants, is coördinator van de organisatie Antwerpen aan 't Woord die een belangrijke rol vervult in dit proces. Als gevolg van het feit dat de stad een klassiek en gesloten proces voerde, was er een gebrek aan betrokkenheid van de enorme diversiteit aan gebruikers aanwezig op het terrein. Antwerpen aan t' Woord richtte een werkgroep op met een aantal sleutelfiguren die als belangrijkste taak had om de verschillende gebruikers te verenigen. Zo werd de hand uitgestoken naar de stad om verder samen het project vorm te geven.  De Stad reageerde positief op dit verzoek wat voor het eerst leidde tot de ondertekening van een Charter tussen de stad, vertegenwoordigers van gebruikers en bewoners en Antwerpen aan ‘t Woord. Eind 2010 ontvingen alle betrokken partners de tweejaarlijkse Vlaamse Ruimtelijke planningsprijs voor dit traject.

www.ndvr.be
www.antwerpenaantwoord.be

Stadsklas: Antwerpen
Stadsklas: Learning by doing