Subsidies

For information in English: click here

Met de PRO- en SPOT-subsidies zet Stroom in op de ontwikkeling en (inter)nationale profilering van Haagse kunst en kunstenaars. >> KLIK HIER voor een greep uit de recente toekenningen.

2024 

- De subsidieregeling van Stroom Den Haag gaat uit van de sterke aspecten en het grote potentieel van de Haagse kunstwereld, en kent twee hoofdmotieven. Allereerst het versterken van het Haagse kunstklimaat, met name middels het stimuleren van onderzoek en verdieping, van internationale uitwisseling en de binding van academieverlaters aan de stad; ten tweede het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars.
- De subsidies van Stroom worden telkens eenmalig toegekend. Zij hebben een concrete vorm en directe werking. De subsidies van Stroom zijn niet bedoeld om te voorzien in kosten voor structureel levensonderhoud of beroepskosten.
- Het subsidiestelsel van Stroom onderscheidt zich van landelijke regelingen door het ‘Haags belang'. Als onderliggend criterium bij de beoordeling van aanvragen wordt steeds de (bijdrage aan) verbetering en versterking van het Haags kunstklimaat gehanteerd. Vanuit een kwalitatief hoogwaardige, open en dynamische lokale kunstwereld vinden Haagse kunstenaars beter aansluiting bij de (inter)nationale kunstwereld.
- Stroom heeft als doelstelling het stimuleren van het beeldende kunstklimaat in Den Haag. Daartoe rekenen we ook een veilige (werk)omgeving voor kunstenaars, professionals en belangstellenden. In geval van (ernstige verdenking van) grensoverschrijdend gedrag waarbij personen zich in hun veiligheid bedreigd voelen, behoudt Stroom zich het recht voor maatregelen te nemen, zoals het niet in behandeling nemen van een subsidieaanvraag, of het afwijzen van inschrijving in het kunstenaarsbestand.

Volledige Subsidiegids 2024
Download .pdf bestand (versie 1.0).

Jaarplanning 2024 met sluitingsdata
Download .pdf bestand

Het subsidiestelsel is opgebouwd uit drie onderdelen waarmee telkens een ander doel wordt nagestreefd:

- PRO Subsidies
- SPOT Subsidies
- OBJECT Subsidies

PRO SUBSIDIES

De PRO subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning en versterking van het Haagse kunstklimaat. De aanvragen worden beoordeeld door de onafhankelijke Adviescommissie PRO subsidies.

Vanaf 2024 is er voor elke PRO subsidieregeling een geoormerkt budget beschikbaar. Als in de loop van het jaar het plafond van het budget voor een bepaalde subsidieregeling is bereikt dan wordt dat kenbaar gemaakt in de kolom hiernaast.

Indienen aanvraag PRO subsidie
Alle relevantie informatie (ingevuld aanvraagformulier, projectvoorstel, modelbegroting, documentatie, cv, enzovoort) dient te worden verstuurd naar: 
prosubsidies@stroom.nl

Grote bestanden (zoals documentatie, video-bestanden) graag versturen via We Transfer.

PRO subsidie Algemene Informatie
>> lees meer

PRO-toekenning eindverslag
Bij alle PRO-toekenningen moet aan het einde van de projectperiode een PRO-eindverslag worden aangeleverd. Aanvragers dienen hiervoor een standaard format te gebruiken:
>> download hier via WeTransfer Format Inhoudelijk eindverslag PRO Subsidie (Word)

PRO Kunstprojecten 
- download hier Aanvraagformulier2024 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria 2024 (.pdf)
- download hier Checklist 2024
- download hier via WeTransfer Modelbegroting Kunstprojecten-publicaties2024 (.xlsx)

PRO Onderzoek 
- download hier Aanvraagformulier2024 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria 2024 (.pdf)
- download hier Checklist 2024
- download hier via WeTransfer Modelbegroting Onderzoek2024 (.xlsx)

PRO Kunstprogramma 
- download hier Aanvraagformulier2024 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria 2024 (.pdf)
- download hier Checklist 2024
download hier via WeTransfer Modelbegroting Kunstprogramma2024 (.xlsx)

PRO Invest 
- download hier Aanvraagformulier2024 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria 2024 (.pdf)
- download hier Checklist 2024
- download hier via WeTransfer Format Invest 2024 (Word)
download hier via WeTransfer Modelbegroting Invest2024 (.xlsx)

PRO Deo 
- download hier Aanvraagformulier2024 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria 2024 (.pdf)
- download hier Checklist 2024

SPOT SUBSIDIES

De SPOT subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van presentatie of distributie. Stuur alle relevante informatie (ingevuld aanvraagformulier, modelbegroting en eventueel artistiek inhoudelijke beschrijving) per email naar: spotsubsidies@stroom.nl

SPOT KWARTAAL BUDGET
Het SPOT subsidiebudget 2024 wordt verdeeld over 4 kwartalen:
Kwartaal I: januari, februari, maart
Kwartaal II: april, mei, juni
Kwartaal III: juli, augustus, september
Kwartaal IV: oktober, november, december
>> Check de rechter kolom hiernaast
 
Subsidies komen ten laste van het kwartaal waarin de opening van de tentoonstelling of de start van de documentatie plaatsvindt. Leidend daarbij is de datum waarop de tentoonstelling / documentatie start, en niet de inleverdatum van de SPOT-aanvraag. Voorbeeld: de SPOT aanvraag wordt in maart ingediend voor een tentoonstelling waarvan de opening 8 augustus plaatsvindt. Het toegekende bedrag voor deze aanvraag zal dan in het SPOT budget van kwartaal III worden geplaatst.
 
In de rechter kolom hiernaast wordt aangegeven of voor een bepaald kwartaal wel of geen aanvragen kunnen worden ingediend, door de melding ‘open voor aanvragen' of ‘gesloten voor aanvragen'. Gesloten voor aanvragen betekent dat het kwartaalmaximum van het subsidiebudget is bereikt en er geen aanvragen meer voor dat kwartaal in behandeling kunnen worden genomen.


SPOT subsidies Algemene Informatie
>> lees meer


SPOT Individuele tentoonstellingen 
- download hier Aanvraagformulier2024 (pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2024 (.pdf)
- download hier via WeTransfer Modelbegroting SPOT Individueel2024 (.xlsx)

SPOT Groepstentoonstellingen 
- download hier Aanvraagformulier 2024 (pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2024 (.pdf)
- download hier via WeTransfer Modelbegroting SPOT Groeps 2024 (.xlsx)

SPOT Documentatie 
- download hier Aanvraagformulier2024 (pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2024 (.pdf)
- download hier via WeTransfer Modelbegroting SPOT Documentatie 2024 (.xlsx)

OBJECT SUBSIDIES

De OBJECT subsidies zijn bedoeld om het atelierbestand in Den Haag zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden. De subsidies kunnen worden aangevraagd door individuen (kunstenaars, eigenaars van atelierpanden) en organisaties (kunstenaarsinitiatieven, collectieven).

OBJECT Subsidies Algemene Informatie
>> lees meer


OBJECT Permanent 
- download hier Aanvraagformulier 2024 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2024 (.pdf)
- download hier via WeTransfer Modelbegroting OBJECT 2024 (.xlsx)

OBJECT Tijdelijk
- download hier Aanvraagformulier 2024 (.pdf)
- download hier Toelichting Criteria/Checklist2024 (.pdf)
- download hier via WeTransfer Modelbegroting OBJECT 2024 (.xlsx)

 

Houd deze kolom in de gaten voor de laatste stand van zaken rondom de beschikbaarheid van het budget.

STAND VAN ZAKEN PRO BUDGET 2024

PRO Kunstprojecten - OPEN voor aanvragen
PRO Onderzoek - OPEN voor aanvragen
PRO Kunstprogramma - OPEN voor aanvragen
PRO Invest - OPEN voor aanvragen
PRO DEO - OPEN voor aanvragen

Voor inleverdata zie de Jaarplanning 2024 met de sluitingsdata. 


STAND VAN ZAKEN SPOT BUDGET 2024

KWARTAAL I 2024:
januari, februari, maart                                
GESLOTEN voor aanvragen

KWARTAAL  II 2024:
april, mei, juni
GESLOTEN voor aanvragen

KWARTAAL III 2024:
juli, augustus, september
GESLOTEN voor aanvragen

KWARTAAL IV 2024:
oktober, november, december
OPEN voor aanvragen


LEDEN ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMISSIE PRO SUBSIDIES
>> Klik hier