OBJECT subsidie (algemene informatie)

De OBJECT subsidies zijn bedoeld om het atelierbestand in Den Haag zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden. De subsidies kunnen worden aangevraagd door individuen (kunstenaars, eigenaars van atelierpanden) en organisaties (kunstenaarsinitiatieven, collectieven).

Er zijn twee verschillende object subsidies:
OBJECT Permanent, voor permanente ateliers en atelierwoningen, minimaal 5 jaar beschikbaar
OBJECT Tijdelijk, voor tijdelijke atelierpanden, langer dan 6 maanden beschikbaar

Indiening OBJECT subsidie
Aanvragen voor OBJECT subsidies kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.
Voor de OBJECT subsidies Permanent en Tijdelijk gelden verschillende voorwaarden. Zie de toelichting op de verschillende OBJECT subsidies voor een beschrijving van de doelgroep, het kader, de vereiste informatie en de beoordelingscriteria.

In de volgende gevallen worden OBJECT subsidie aanvragen niet in behandeling genomen
• aanvragen voor een reeds bestaand atelier;
• aanvragen voor onderhoudskosten;
• aanvragen voor bouwprojecten die in uitvoering zijn of al zijn gerealiseerd.

Modelbegroting
Vanaf 1 januari 2016 verlangt Stroom dat begrotingen voor object-aanvragen worden opgesteld op basis van een modelbegroting. Deze is te vinden op de subsidie
overzichtspagina.


Hoogte subsidiebedrag
Voor de OBJECT subsidies geldt een maximum toe te kennen bedrag, dat per subsidievorm verschilt en aan bepaalde voorwaarden verbonden is. Zie hiervoor subsidie overzichtspagina. Indien het jaarmaximum is bereikt kan een subsidiestop worden ingesteld tot aan het nieuwe kalenderjaar.

Advies
Stroom biedt de mogelijkheid om voorafgaand aan het indienen van een OBJECT subsidieaanvraag een gesprek hierover aan te vragen of een concept te laten bekijken. De aard van de adviezen van Stroom heeft geen relatie met de uiteindelijke beoordeling.

Beoordeling
Na ontvangst van de aanvraag zal de atelierconsulent het bestaande of aan te kopen object (atelier(woning) of atelierpand) met de aanvrager bezoeken en/of een overleg hebben over de plannen van het nieuw te bouwen atelier. Aan de hand van de bevindingen en de aangeleverde documentatie wordt de aanvraag aan de voorwaarden getoetst. Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, wordt een toekenning afgegeven.

Afhandeling
De aanvrager ontvangt na de beoordeling een formele toekennings- of afwijzingsbrief.
Bij een toekenning worden in de brief de specifieke voorwaarden vermeld en de hoogte van het subsidiebedrag vastgesteld.

Vaststelling en betaling
Bij de OBJECT subsidies wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld en uitbetaald nadat de aanvrager een declaratie heeft ingediend.
Tot twee jaar na toekenning van de subsidie kan een declaratie worden ingediend.
Wanneer blijkt dat de toekenning ten onrechte of voor een te hoog bedrag heeft plaatsgevonden, zal Stroom Den Haag de toekenning intrekken of verlagen en het teveel uitbetaalde terugvorderen. In geval het bouwproject niet is gerealiseerd binnen de vervaltermijn wordt het gehele bedrag teruggevorderd. Als het bouwproject niet voor de vervaldatum kan worden gerealiseerd, heeft de aanvrager de mogelijkheid een verzoek tot verlenging in te dienen, inclusief motivatie en een voorstel voor een nieuwe einddatum.

Tussentijdse wijziging
Wanneer op enig moment substantiële wijzigingen optreden in de uitvoering, de begroting en het dekkingsplan, dient de aanvrager dit vooraf schriftelijk door te geven. Op basis van de voorgestelde wijzigingen zal worden bepaald of de toegekende subsidie daarvoor kan worden aangewend.

Documentatiemateriaal
Het toegestuurde documentatiemateriaal wordt formeel eigendom van Stroom Den Haag. Onder bepaalde voorwaarden kan materiaal worden geretourneerd. De aanvrager kan aangeven of hij/zij de meegezonden documentatie na behandeling van de aanvraag retour wenst te ontvangen. De aanvrager voegt daartoe een voldoende gefrankeerde retourenvelop bij. Prints, kopieën, cd's, cd-roms en dvd's worden niet geretourneerd.