SPOT subsidies - algemene informatie

LET OP:
SPOT subsidiestop tot eind jaar 2017
>> lees meer


De SPOT subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van presentatie of distributie.

Er zijn drie verschillende SPOT subsidies:
Individuele tentoonstelling
Groepstentoonstelling
Documentatie

De subsidies Individuele tentoonstelling en Documentatie zijn specifiek bedoeld voor kunstenaars die als beroepsmatig bij Stroom zijn ingeschreven.
De subsidie Groepstentoonstelling kent een bredere doelgroep, en kan ook worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden, presentatieruimtes, kunstenaarsverenigingen, kunstenaarsinitiatieven en onafhankelijke curatoren van binnen en buiten Den Haag.
Alleen non-profit organisaties kunnen een aanvraag indienen.
De tentoonstellingssubsidies zijn bedoeld voor presentaties van werk in een professionele tentoonstellingslocatie.
Ook presentaties op beurzen, biënnales en buitenlandse musea kunnen voor subsidiëring in aanmerking komen, evenals presentaties van werk in het kader van een artist-inresidency.
Het gaat hierbij nadrukkelijk om presentaties met een publiekstoegankelijk karakter.

Indiening SPOT aanvraag
Aanvragen voor SPOT subsidies kunnen het hele jaar worden ingediend.
Voor de drie SPOT subsidies gelden verschillende voorwaarden. Zie de toelichting op de verschillende spot subsidies voor een beschrijving van het kader, de gewenste informatie en de beoordelingscriteria.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze:
• aan de gestelde voorwaarden voldoen;
• binnen de gestelde inleverdatum zijn ontvangen;
• volledig zijn.

Aanvragen voor tentoonstellingen die al in uitvoering zijn of voor tentoonstellingen en presentaties georganiseerd door de Nederlandse musea of overheid worden niet in behandeling genomen.
Verder geldt als voorwaarde dat Haagse kunstenaars voorafgaand aan de aanvraag hun beeldmateriaal en CV actualiseren op www.haagsekunstenaars.nl. spot aanvragen worden enkel behandeld wanneer hieraan is voldaan.
Binnen de subsidieregeling van Stroom kan men voor hetzelfde voorstel slechts één subsidietoekenning krijgen. Men kan voor hetzelfde voorstel niet tegelijkertijd bij PRO en SPOT een aanvraag doen.

Tussentijdse wijziging
Als de tentoonstelling of de documentatie niet kan worden gerealiseerd binnen de vervaltermijn dan kan de aanvrager een verzoek tot verlenging indienen, inclusief motivatie en een voorstel voor een nieuwe einddatum.
Wanneer op enig moment substantiële wijzigingen optreden in de uitvoering, de begroting dan wel het dekkingsplan van de tentoonstelling of de documentatie, dient de aanvrager dit vooraf schriftelijk door te geven.

Inhoudelijk en financieel eindverslag
Voor de SPOT subsidies wordt een verantwoording achteraf gevraagd. Dat gebeurt in de vorm van een schriftelijke inhoudelijke rapportage met relevante documentatie en een financieel eindverslag. De inhoudelijke en financiële verantwoording moeten uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de tentoonstelling en 3 maanden na dagtekening van de toekenningsbrief voor de spot documentatiesubsidie plaatsvinden.

Inhoudelijk
De inhoudelijke rapportage bevat een samenvatting van het oorspronkelijke plan (voor tentoonstelling, of presentatie op beurs dan wel artist-in-residency), een beschrijving van de daadwerkelijke uitvoering van het plan en een evaluatie van de resultaten, inclusief bevindingen en conclusies. In de inhoudelijke rapportage wordt aandacht aan de
volgende onderwerpen besteed:
• aanpak publiciteit;
• publieksbereik;
• reacties publiek, pers, media;
• bevindingen (wat ging goed, wat zou u bij een volgende keer anders aanpakken);
• foto-impressie van tentoonstelling, (beurs)presentatie e.d.
• lijst van de werken en prijzen behorende bij de tentoonstelling;
• exemplaar van de gerealiseerde documentatie en/of drukwerk.

Financieel
Per 1 januari 2016 verlangt Stroom dat het financiële eindverslag wordt opgesteld op basis van de modelbegroting, zoals te vinden op de subsidies overzichtspagina. Het financieel eind verslag bestaat uit een overzicht van de totale kosten dat zich goed laat vergelijken met de oorspronkelijke (door Stroom goedgekeurde) begroting. Het overzicht moet voorzien zijn van kopieën van alle betreffende bonnen/ facturen die betrekking hebben op het gesubsidieerde plan. De bonnen worden genummerd en volgordend ingediend.

Digitaal indienen eindverslag
Per 1 januari 2016 vraagt Stroom dat het inhoudelijk en financieel eindverslag met bijbehorende bonnen/ facturen die betrekking hebben op het gesubsidieerde plan digitaal wordt ingediend.

Documentatie
Het toegestuurde documentatiemateriaal wordt formeel eigendom van Stroom Den Haag. Onder bepaalde voorwaarden kan materiaal worden geretourneerd. De aanvrager kan aangeven of hij/zij de meegezonden documentatie na behandeling van de aanvraag retour wenst te ontvangen. De aanvrager voegt daartoe een voldoende gefrankeerde retourenvelop bij. Prints, kopieën, cd's, cd-roms en dvd's worden niet geretourneerd.