Stroom zoekt Voorzitter Raad van Toezicht

VACATURE Voorzitter Raad van Toezicht Stroom Den Haag 

Stroom Den Haag is een expertisecentrum voor kunst, samenleving en het publieke domein. Samen met (inter)nationale hedendaagse kunstenaars verkennen we kritisch toekomstgerichte perspectieven en prikkelen we de verbeeldingskracht van het publiek. 

In haar rol als systeeminstelling werkt Stroom Den Haag vanuit de kernwaarden: stimuleren en verbinden. Met onze expertise van beeldende kunst scheppen wij ruimte voor kunst en kunstenaars in de stad. Dat doen wij door advisering over kunst in de publieke ruimte, begeleiding van opdrachten en ontsluiting van de stedelijke collectie buitenkunst. Wij geven impuls aan het lokale makersklimaat met onze verdiepende netwerk-programma's voor professionele kunstenaars, door subsidievertrekking en bemiddeling van atelierruimte. Met ons onderzoeks- en activiteitenprogramma dragen wij bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van de artistieke praktijk en agenderen wij maatschappelijk relevante thema's.  

Vanuit het geloof in de kracht van de relatie tussen kunst en samenleving zoekt Stroom nadrukkelijk naar verbindingen met maatschappelijke vraagstukken en dialoog met de stad en samenleving. 

Stroom wordt financieel ondersteund door de gemeente Den Haag en aanvullend door bijdragen van fondsen zoals Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan fonds, Prins Claus Fonds, tijdelijke kunstopdrachten en incidentele samenwerkingen. Stroom werd in 1990 opgericht als onafhankelijke stichting. Bij Stroom zijn 16 fte in loondienst, wat zich vertaalt naar 20 personen met een parttime dienstverband. De flexibele schil wordt gevormd door gemiddeld 40 personen. 

Momenteel werkt Stroom aan een gezondere, meer solide en toekomstbestendige organisatie. Hiermee wordt richting gegeven aan de uitvoering van het huidige Kunstenplan 2021-2024 en toegewerkt naar een mogelijke positie als systeeminstelling vanaf het volgende Kunstenplan 2025-2028. Ook vormt de transitie van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht-model onderdeel van deze professionaliseringsslag. Zie hiervoor ook het meest recente jaarverslag 2022.

Stroom Den Haag zoekt vanwege de overstap naar een Raad van Toezichtmodel te effectueren in het eerste kwartaal van 2024 een: 

Voorzitter (m/v/x) 

Besturings- en toezichtfilosofie 
De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van Stroom. De RvT ziet erop toe dat de directeur-bestuurders besturen conform de doelstelling van de stichting en daarbij een uitstekende prestatie leveren. De RvT doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de bestuurders.

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de twee directeur-bestuurders. De RvT ziet toe op het beleid van de artistiek en zakelijk directeur-bestuurders, op de realisatie van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en op de algemene gang van zaken bij de stichting. Daarbij betrekt het de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever van de directie. De rolverdeling tussen RvT en het bestuur is primair vastgelegd in de statuten en in het bestuursreglement. Binnen dit formele kader fungeert de RvT als adviseur en sparringpartner van het bestuur.  

Bij de samenstelling van de RvT wordt gezocht naar complementaire deskundigheid, op het gebied van beeldende kunst, politiek, stedelijke ontwikkeling en financiële zaken. Daarnaast wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw met aandacht voor diversiteit, bijvoorbeeld qua man/vrouw-verhouding, deskundigheid, leeftijd en culturele achtergrond. 
 
De leden van de Raad van Toezicht: 
• zijn geen directe belanghebbende van de stichting;
• beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een netwerk dat relevant is voor de stichting;
• zijn bij voorkeur woonachtig in de (ruime) regio Haaglanden;
• zijn voldoende bekend met het werken in het publieke domein, in het bijzonder in de omgang met subsidies;
• onderschrijven de Governance Code Cultuur;
• hebben inzicht in de eisen die vanuit het oogpunt van kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan de organisatie worden gesteld;
• hebben bij voorkeur affiniteit met beeldende kunst, maatschappij en kunst in de openbare ruimte; 

 Profiel kandidaat voorzitter: 
Bij de selectie van de nieuwe voorzitter wordt naast het voorgaande specifiek gekeken naar:

-Kennis en ervaring op financieel gebied, in het bijzonder bedrijfsvoering en fondsenwerving;
-netwerk in de politiek-bestuurlijke en/of zakelijke wereld; 
-een talent voor verbinding-een uitgebreid en relevant netwerk in Den Haag. 

Inzet  
De Raad van Toezicht vergadert vier tot zes keer per jaar, en zo vaak als verder noodzakelijk is als gevolg van specifieke omstandigheden of aanleidingen. Aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht bij specifieke openingen en evenementen wordt zeer op prijs gesteld. 

Vergoeding 
De Raad van Toezicht ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden. Leden ontvangen een vacatievergoeding voor bijgewoonde vergaderingen. 

Informatie en reageren 
Voor vragen over de functie en vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Richtje Sybesma van binoq atana die de sollicitatieprocedure voor ons begeleidt, via 020 514 13 80 of per mail via info@binoq.nl.

Reageren kan door voor 26 februari 2024 een motivatiebrief en cv te sturen naar info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie ‘RvT Stroom'. Zodra je sollicitatie door ons is ontvangen, volgt daarvan een ontvangstbevestiging.