Stroom zoekt Voorzitter Raad van Toezicht

Per 1 september 2023 of zoveel eerder als mogelijk zoekt Stroom vanwege de overstap naar een Raad van Toezichtmodel een voorzitter.

Reageer uiterlijk zondag 18 juni 2023.


Stroom Den Haag (hierna: Stroom) is een expertisecentrum voor kunst, samenleving en het publieke domein. Samen met hedendaagse kunstenaars ontsluiten we de cultuur van het samenleven, verkennen we kritisch toekomstgerichte perspectieven en prikkelen we de verbeeldingskracht van het publiek. Dit doen we via een drietal werkvelden: we adviseren en faciliteren kunst in de openbare ruimte, we stimuleren Haagse kunstenaars en initiatieven als onderdeel van stedelijk samenleven, en we bieden uitnodigende programma's voor verschillende doelgroepen, op onze locatie, in de Haagse binnenstad en bij partners in binnen- en buitenland.

Vanuit het geloof in de kracht van de relatie tussen kunst en samenleving zoekt Stroom nadrukkelijk naar verbindingen met maatschappelijke vraagstukken en dialoog met de stad. 

Stroom wordt financieel ondersteund door de gemeente Den Haag en aanvullend door bijdragen van fondsen zoals Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan fonds, Prins Claus Fonds, tijdelijke kunstopdrachten en incidentele samenwerkingen. Stroom werd in 1990 opgericht als onafhankelijke stichting. Bij Stroom zijn 16 fte in loondienst, wat zich vertaalt naar 20 personen met een parttime dienstverband. De flexibele schil wordt gevormd door gemiddeld 40 personen.

Momenteel werkt Stroom aan een gezondere, meer solide en toekomstbestendige organisatie. Hiermee wordt richting gegeven aan de uitvoering van het huidige Kunstenplan 2021-2024. Ook vormt de transitie van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht-model (per 1 september 2023) onderdeel van deze professionaliseringsslag. Zie hiervoor ook het meest recente jaarverslag 2022.

Besturings- en toezichtfilosofie
De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van Stroom. De RvT ziet erop toe dat de directeur-bestuurders besturen conform de doelstelling van de stichting en daarbij een uitstekende prestatie leveren. De RvT doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de bestuurders. 

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de twee directeur-bestuurders. De RvT ziet toe op het beleid van de artistiek en zakelijk directeur-bestuurders, op de realisatie van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en op de algemene gang van zaken bij de stichting. Daarbij betrekt het de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code. Daarnaast is het bestuur werkgever van de directie. De rolverdeling tussen RvT en het bestuur is primair vastgelegd in de statuten en in het bestuursreglement. Binnen dit formele kader fungeert de RvT als adviseur en sparringpartner van het bestuur.

Bij de samenstelling van de RvT wordt gezocht naar complementaire deskundigheid, op het gebied van beeldende kunst, politiek, stedelijke ontwikkeling en financiële zaken. Daarnaast wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw met aandacht voor diversiteit, bijvoorbeeld qua man/vrouw-verhouding, deskundigheid, leeftijd en culturele achtergrond.

De leden van de Raad van Toezicht:
• zijn geen directe belanghebbende van de stichting;
• beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een netwerk dat relevant is voor de stichting;
• zijn bij voorkeur woonachtig in de (ruime) regio Haaglanden;
• zijn voldoende bekend met het werken in het publieke domein, in het bijzonder in de omgang met subsidies; • onderschrijven de Governance Code Cultuur;
• hebben inzicht in de eisen die vanuit het oogpunt van kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan de organisatie worden gesteld;
• hebben bij voorkeur affiniteit met beeldende kunst, maatschappij en kunst in de openbare ruimte;

Profiel kandidaat:
Bij de selectie van de nieuwe voorzitter wordt naast het voorgaande specifiek gekeken naar:
• kennis en ervaring op financieel gebied, in het bijzonder bedrijfsvoering en fondsenwerving;
• netwerk in de politiek-bestuurlijke en/of zakelijke wereld;
• een talent voor verbinding.

Inzet
De Raad van Toezicht vergadert vier tot zes keer per jaar, en zo vaak als verder noodzakelijk is als gevolg van specifieke omstandigheden of aanleidingen. Aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht bij specifieke openingen en evenementen wordt zeer op prijs gesteld.

Vergoeding
De Raad van Toezicht ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden. Leden ontvangen een vacatievergoeding voor bijgewoonde vergaderingen.

Reageren
Voor nadere informatie kan je je wenden tot Hanneke Beynen (zakelijk directeur a.i.) of Joost Vrieler (voorzitter bestuur).
Stuur jouw motivatie met CV uiterlijk zondag 18 juni 2023 t.a.v. Joost Vrieler via hr@stroom.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie voorzitter RvT'.

De eerste gesprekken vinden plaats op een nader te bepalen dinsdag- en/of woensdagavond na 18 juni 2023.