Atelierbeleid: Procedure Inschrijving, Wachtlijst & Ateliertoewijzing

INSCHRIJVING 

Wie kan zich inschrijven 
Kunstenaars die atelierruimte zoeken, kunnen zich als atelierzoekende inschrijven via hun profiel op Mijn Stroom. Een kunstenaar moet wonen en werken in Den Haag en door Stroom erkend zijn als beroepsmatig kunstenaar. Meer informatie over inschrijven als Haags kunstenaar? Klik hier. Ook studenten in het eindexamenjaar van een erkende kunstacademie, zoals de KABK, kunnen zich na hun eindexamen en nadat toetsing/erkenning heeft plaatsgevonden inschrijven.  

Inschrijvingsprocedure 
Kunstenaars kunnen zich op elk gewenst moment inschrijven. Hiervoor logt een kunstenaar in op Mijn Stroom (https://mijn.stroom.nl/login) en klikt op de tab ‘Atelierwachtlijst'. Na het invullen van de Behoeften & Wensen t.a.v. atelierruimte wordt de kunstenaar gevraagd om de jaarlijkse bijdrage van €15,- te betalen. Een inschrijving voor de Atelierwachtlijst is pas afgerond nadat de jaarlijkse bijdrage is betaald en de betalingsbevestiging is toegezonden. 


Bewijs van inschrijving/inschrijfdatum 
De ontvangstdatum van de jaarlijkse bijdrage wordt omgezet in de inschrijfdatum. 

Na het voltooien van de inschrijving ontvangt men een email ter bevestiging hiervan. In deze email wordt men gewezen op de ‘Procedure Inschrijving, Wachtlijst & Ateliertoewijzing'. 
Wanneer de inschrijving jaarlijks wordt verlengd door middel van een de jaarlijkse verlenging, kan aan de inschrijfdatum de inschrijfduur worden afgemeten die bij selectie van kandidaten voor een atelierruimte het eerste criterium vormt. 
 
WACHTLIJST
 
Categorieën 
Plaatsing op de wachtlijst houdt in dat men in aanmerking kan komen voor een atelierruimte die via Stroom wordt aangeboden. Om aanbod en vraag zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen heeft de wachtlijst meerdere categorieën: 

- kunstenaars die een permanent atelier zoeken 
- kunstenaars die een atelierwoning zoeken 
- kunstenaars die een tijdelijk atelier willen 
- kunstenaars die een beter atelier willen 
- kunstenaars die als collectief atelierruimte wensen 

Gegevens wijzigen 
Wanneer men in het lopende jaar persoonsgegevens wil wijzigen, bijvoorbeeld adresgegevens kan dit via het portaal van Mijn Stroom. Wijzigingen in Behoeften & Wensen t.a.v. atelierruimte kunnen elk moment gewijzigd worden tijdens het bekijken van de inschrijving Atelierwachtlijst.  


Uitschrijving 
In de volgende situaties wordt men van de wachtlijst verwijderd:
- op uitdrukkelijk verzoek van de atelierzoekende zelf
- als de atelierzoekende bij de hertoetsing niet meer als erkend kunstenaar staat ingeschreven
- bij verhuizing naar een andere stad
- als de atelierzoekende bij de jaarlijkse verlening de jaarlijkse bijdrage niet betaald
- bij acceptatie van een permanent atelier /atelierwoning, tenzij uitdrukkelijk verzocht wordt tot herinschrijving
- oneigenlijk gebruik van atelierruimte. 

Jaarlijkse verlening inschrijving 
De inschrijving geldt slechts voor het kalenderjaar waarin de inschrijving heeft plaatsgevonden. Wie aansluitend ingeschreven wil blijven om zodoende de reeds opgebouwde inschrijfduur te verlengen, dient zich voor het daaropvolgende kalenderjaar opnieuw voor de wachtlijst aan te melden. Daartoe krijgt men automatisch een betaalherinnering toegestuurd. Indien men de jaarlijkse bijdrage niet binnen de vooraf vastgestelde termijn betaald wordt men van de atelierwachtlijst gehaald, met als consequentie dat men niet langer als atelierzoekende staat ingeschreven en de opgebouwde inschrijfduur vervalt. 

Men kan zich desgewenst t.z.t. opnieuw inschrijven op de atelierwachtlijst. De jaarlijkse verlening is bedoeld om de inschrijvingsgegevens te actualiseren. Men kan aangeven of de Behoeften & Wensen t.a.v. atelierruimte, zoals afmetingen, voorzieningen, huurprijs enz., zijn veranderd. 
 
ATELIERTOEWIJZING 

Bekendmaking atelieraanbiedingen 
Atelierruimten die momenteel of binnenkort voor verhuur beschikbaar zijn worden bekend gemaakt via www.stroom.nl. Het gaat hierbij om zowel permanente als tijdelijke ateliers. De atelieraanbiedingen worden zo actueel mogelijk gepresenteerd. Voor nieuw beschikbare ateliers wordt een reactietermijn aangegeven. Geïnteresseerde atelierzoekende kunnen via e-mail reageren op het atelieraanbod. 

Voor alle duidelijkheid: Stroom benadert geen enkele atelierzoekende die op de wachtlijst staat persoonlijk met een atelieraanbieding. Alle beschikbare ruimten worden op de website vermeld en men moet zelf regelmatig de site raadplegen en zelf reageren op aanbod. 

Bezichtiging 
Na het sluiten van de reactietermijn wordt een kandidatenlijst samengesteld. Bij meerdere aanmeldingen voor dezelfde ruimte, komt in principe degene met de langste inschrijfduur als eerste voor een bezichtiging in aanmerking. 

Toewijzing 
Gezien de hierboven aangegeven categorieën van de wachtlijst, spelen bij toewijzing van beschikbare atelierruimte meer factoren een rol dan de plaats op de wachtlijst (inschrijfduur) of hoogte van de huur die men wil betalen. Toewijzing kan ook worden gebaseerd op: 

- de urgentie van de aanvraag; 
- de geschiktheid van de ter beschikking komende werkruimte voor verschillende kunstdisciplines; 
- een medische indicatie 
- plaatsing in een ander gemeentelijke atelier (doorstroming) 
- de noodzaak een recentelijk in de gemeente gevestigde (buitenlandse) kunstenaar te helpen. 
 
Daarnaast kan van de toewijzingsregels worden afgeweken in die situaties waarin een uitzonderlijke stimulans gegeven kan worden aan het Haagse culturele klimaat. 
 
Permanente ateliers worden in de regel toegewezen aan kandidaten die de langste inschrijfduur hebben. Afhankelijk van de werkruimte, wordt er ook gekeken naar de door de kandidaat uitgeoefende discipline, wat reden kan zijn het atelier niet toe te kennen. 
- Toewijzing van een permanent atelier zal niet plaatsvinden wanneer dit zou betekenen dat men daardoor tegelijkertijd meer dan één permanent atelier of een permanent atelier en een atelierwoning huurt. 
- Zij die een atelier toegewezen hebben gekregen en geaccepteerd, worden niet meer als atelierzoekende beschouwd en staan dus niet meer op de wachtlijst. Het is wel mogelijk om zich later opnieuw in te schrijven als men een beter atelier wenst. 
- Wie vrijwillig een huurovereenkomst aangaande een permanent atelier of atelierwoning opzegt, dient zich desgewenst opnieuw voor de wachtlijst aan te melden. 
 
Tijdelijke ateliers worden in de regel toegewezen aan kandidaten met de langste inschrijfduur. Bij het accepteren van een tijdelijk atelier blijft de inschrijfduur behouden mits men uiteraard jaarlijks de inschrijving op de atelierwachtlijst verlengt. 

Weigering/niet accepteren 
Wanneer er niet wordt gereageerd op een uitnodiging tot bezichtiging van een atelier of de uitnodiging wordt afgeslagen, wordt dit als een weigering beschouwd.Wanneer er, na bezichtiging van het aangeboden atelier, zonder gegronde redenen van huur wordt afgezien, wordt dit als een weigering beschouwd. Na een derde weigering vervalt de opgebouwde inschrijfduur en wordt men onderaan de wachtlijst geplaatst. 

Doorschuiven/ruilen 
Wanneer meerdere kunstenaars binnen hetzelfde pand atelierruimte huren en daar een betere ruimte vrij komt hebben de huisgenoten op basis van anciënniteit? het eerste recht om door te schuiven. Na opschuiving wordt het dan vrijgekomen atelier aangeboden op de website. Het ruilen van ateliers door bemiddeling van Stroom is niet mogelijk. 

Leegmelding 
De kunstenaar meldt aan de verhuurder en Stroom zo spoedig mogelijk dat een atelier leeg komt met de mogelijke begindatum voor een nieuwe verhuring. 

 
UITZONDERINGEN
 
Stroom Den Haag behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen van de hierboven gestelde regels af te wijken. 

Nieuwe regels opgesteld: Den Haag, maart 2008 (aanpassingen i.v.m. nieuw digitaal systeem Atelierwachtlijst December 2023) 

 

 

Om voor een atelier in aanmerking te komen dient u ingeschreven te staan als beeldend kunstenaar bij Stroom Den Haag (meer informatie over inschrijven? Klik hier.

Vervolgens kunt u zich (door betaling van € 15,- jaarlijkse bijdrage) voor de atelierwachtlijst inschrijven. Toewijzing gaat in principe op basis van plaats op de wachtlijst, met andere woorden wie het langst staat ingeschreven heeft het meeste recht op een door Stroom aangeboden atelier. 

 
Wil je je inschrijven voor de Atelierwachtlijst? Ga naar Mijn Stroom (https://mijn.stroom.nl/login).

 
Contact via: 
T 070 3658985
E. ateliers [at] stroom.nl